ارائه راهکار های کاهش توقفات ناشی از خوردگی و سایش در کارخانه فراوری فسفات اسفوردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه صنعت و معدن قرارگاه خانم الانبیا

2 موسسه صنعت و معدن قرارگاه خاتم الانبیا

چکیده

در این پژوهش به منظور ممانعت از ایجاد صدمات ناشی از خوردگی و سایش در تجهیزات فلزی کارخانه فراوری فسفات اسفوردی به ارائه و ارزیابی راهکار های مناسب کاهش نرخ خوردگی و سایش پرداخته شده است. به منظور ممانعت از خوردگی ایجاد شده در زیرکف مخازن ذخیره از بازدارنده های فاز بخار (VCI) و جهت جلوگیری از ایجاد خوردگی داخلی در خطوط لوله از بازدارنده های خوردگی فاز مایع استفاده شده است. جهت ارزیابی بازدارده VCI از استاندارد NACE TM0208 و به منظور ارزیابی بازدارنده فاز مایع از آزمون های پلاریزاسیون پتانسیودینامیک(PDP) و آزمون امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) استفاده شد. نتایج آزمون های PDP و EIS نشان دهنده کاهش نرخ خوردگی تا مقدار 93% بود. این در حالی بود که نتایج ارزیابی بازدانده VCI نشان داد که نرخ خوردگی در حضور بازدارنده VCI به صورت کامل متوقف شده است. جهت جلوگیری از سایش نمونه ها، پوشش سوپرآلیاژ IN625 بر روی زمینه فولاد ساده کربنی که در کارخانه اسفوردی استفاده شده است، اعمال شد. جهت بررسی رفتار سایشی پوشش اعمال شده از آزمون سایش پین روی دیسک استفاده شد. نتایج آزمون پین روی دیسک نشان داد که در صورت اعمال پوشش، ضریب اصطکاک نمونه ها از مقدار 7/0 به مقدار 1/0 کاهش پیدا می‌کند که منجر به بهبود خاص سایشی نمونه ها است. به منظور بررسی خواص مکانیکی پوشش اعمال شده از آزمون سختی سنجی استفاد شد. نتایج آزمون سختی نشان داد که سختی نمونه ها با اعمال پوشش از مقدار 100 ویکرز به مقدار 340 ویکرز افزایش پیدا کرده است

کلیدواژه‌ها