درباره نشریه

*  صنعت و معدن

* نفت، گاز و پتروشیمی

*  فناوری اطلاعات و ارتباطات

*  آب و نیرو

* سازه‏های خاص(تونل، پل و...)

* محرومیت‏زدایی و کشاورزی

* صدور خدمات فنی و مهندسی

* دریایی و تأسیسات وابسته

*  حمل و نقل  و شهر سازی