اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سعید محمد

عمران قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص)

rdkhatam.com

سردبیر

مهندس ابوالقاسم مظفری

- عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

پژوهشکده سازندگی خاتم الانبیاء
stcihu.ir
74189281

مدیر اجرایی

سعید زردار

- دانشگاه جامع امام حسین(ع)

szsaeidyahoo.com

کارشناس نشریه

حامد طبرزدی

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

havafaza.ihugmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد مردانی شهر بابک

-

stcihu.ir

دکتر محسن محسنی شکیب

دکترای هوافضا -

stccihu.ir
09124832675

دکتر امیر حصیرچی

عمران دانشگاه جامع امام حسین(ع9

info.measejyahoo.com

دکتر مجید کیانی

عمران استادیار گروه عمران دانشگاه جامع امام حسین (ع)

kianiihu.ac.ir

دکتر جواد زارع پور

عمران قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص)

rdkhatam.com

دکتر حمید خدادادی

-

stccccihu.ir

دکتر مهدی خرقانی

مهندسی معدن عضو هیئت علمی پژوهشکده سازندگی خاتم الانبیاء(ص)

mehdikharghani.mgmail.com
74189281

دکتر حسین قربانی

- -

sttcihu.ir

مهندس ابراهیم جمشیدی کهساری

- -

stccccccccihu.ir

مهندس احسان پیرولی

- -

stttcihu.ir
-

مهندس مهدی دوستی

- -

sttttcihu.ir

مهندس سجاد زنگنه

- -

sttttttcihu.ir

مهندس سید حسن حسینی نیک

- -

sttttttttcihu.ir

مهندس علیرضا صادقیان فر

- -

sttccihu.ir