پایش سلامت پل جناح تهران با رویکرد حوزه زمان - فرکانس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 گروه مهندسی زلزله، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

پل‌ها شریان‌های حیاتی در کشور بوده و جزء سازه‌های با اهمیت بالا طبقه‌بندی می‌شوند. بنابراین حفظ پایداری پل‌های کشور و بهبود عملکرد آن‌ها از جنبه‌های گوناگونی دارای اهمیت می‌باشد. اصلی‌ترین اهمیت این موضوع را می‌توان در قدیمی بودن اکثر پل‌های کشور دانست که اعمال بار دینامیکی ناشی از زلزله یا غیره می‌تواند منجر به خرابی آن‌ها شود. یکی از روش‌های مرسوم برای پایش سلامت سازه‌ها و به دنبال آن تشخیص موقعیت خرابی، پردازش سیگنال‌های سازه‌ای در حوزه زمان - فرکانس با استفاده از تبدیل موجک می‌باشد که کارآمدی آن توسط محققین بسیاری اثبات شده است. در این مطالعه به منظور ارزیابی روش بکار گرفته شده، به مطالعه یکی از پل‌های تقاطع غیرهمسطح جناح تهران با ماهیت صندوقه‌ای تحت سناریوهای خرابی مختلف پرداخته شده است. در این مطالعه از سیگنال اختلاف تغییرمکان قائم عرشه‌ی پل در حالت سالم و آسیب‌دیده تحت اثر بار مشخص به عنوان سیگنال ورودی تبدیل موجک استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که روش پیشنهادی قادر است با حداقل تعداد سنسور و یک مرتبه نمونه‌برداری موقعیت خرابی را با دقت مناسبی شناسایی کند.

کلیدواژه‌ها