بهینه‌سازی عملکرد ماشین حفاری EPB خط 2 مترو اصفهان در برابر سایش و انتقال مصالح بر اساس تطبیق‌پذیری ماشین با زمین پروژه به کمک مدل‌سازی عددی در نرم‌افزار EDEM

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 شرکت تونلساز ماشین

چکیده

در این مقاله برای اولین بار در ایران با بررسی مطالعات پیشین با استفاده از تحلیل عددی المان مجزا نقاط ضعف اساسی و گلوگاه‌های موجود در حفاری خط 2 مترو اصفهان با استفاده از ماشین حفاری EPB شناسایی و راهکارهای عملی برای حل آن اندیشیده شد. مدلسازی هندسه دستگاه در نرم‌افزار SOLIDWORKS صورت گرفت؛ سپس مدل نهایی و اسمبل شده برای قسمت دوم تحلیل به نرم‌افزار المان مجزای EDEM وارد شد.کالیبراسیون پارامتر‌های خاک سینه‌کار تونل و خاک عمل‌آوری شده با استفاده از مجموعه داده‌های آزمایشگاهی دانه‌بندی، برش مستقیم و تست اسلامپ صورت گرفت. نتایج نشان داد که ناحیه‌ی یک‌سوم پایینی چمبر و ناحیه محصورشده بین بازویی‌های دستگاه دارای پتانسیل بالای کلاگینگ است و ذرات از میدان سرعت ضعیفی در این ناحیه برخوردارند‌. برای حل این گلوگاه اساسی دو طرح بهینه‌سازی به کمک نصب میکسینگ ‌بار جدید بر روی کاترهد ارائه شد و برای ارزیابی میزان کارایی آن مدل جدیدی از هر دو طرح ران شد و نتایج نشان داد که طرح دوم که میکسینگ‌بار بر روی بازویی کاترهد نصب می‌شود بهبود چشمگیری در افزایش میدان سرعت ذرات اتفاق می‌افتد و متوسط سرعت ذرات در ناحیه‌ی مرکزی تا 5 برابر نیز گاهاً بهبود می‌یابد. طرح شماره یک کارایی مطلوبی نداشت و تنها به‌صورت جزئی میدان سرعت ذرات را بهبود بخشید. به‌عنوان راه‌حلی دیگر برای بهینه‌سازی و بهبود میدان سرعت ذرات در یک‌سوم پایین فضای چمبر استفاده از ردیف واترجت پیشنهاد شد و به کمک نرم‌افزار ناحیه‌ی بحرانی تشخیص و بهترین مکان برای نصب لاین‌های واترجت مشخص شد.

کلیدواژه‌ها