مدل سازی توزیع کانه زایی در عمق کانسار با استفاده از داده های سطحی در نواحی فاقد حفاری در محدوده اکتشافی کال کافی، استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 صنعتی اصفهان

2 دانشجوی دکتری، گروه معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

پیش‌بینی نواحی امیدبخش کانه‌زایی زیرسطحی و تعیین اولویت‌های عملیاتی جهت مطالعات تفصیلی، اهدافی کلیدی در مهندسی اکتشاف مواد معدنی هستند. سیستم متالوژنیک کال‌کافی در شمال‌شرق استان اصفهان و در محدوده شرقی بخش انارک، از توابع شهرستان نائین واقع شده است. در این محدوده، فرآیندهای هیدروترمال کانه‌ساز منجر به پیدایش کانه‌زایی طلای پلی‌متال در تیپ‌های رگه‌ای شده است. علی‌رغم این که بخش‌هایی از منطقه مطالعاتی تحت حفاری قرار گرفته‌اند، اما سایر نواحی همچنان نیازمند مطالعات تفصیلی جهت طراحی اکتشافات عمیق هستند. لذا این پژوهش با هدف استفاده از داده‌های اکتشافی سطح زمین برای مدل‌سازی الگوی کانه‌زایی زیرسطحی در نواحی فاقد حفاری اجرا شده است. راهکار پیشنهاد شده برای حل این مسئله، استفاده از تکنولوژی‌های نوین پردازش داده برای آموزش شبکه‌های یادگیری ماشین به منظور بازشناسی الگوی کانه‌زایی زیرسطحی است. در این رویکرد، با تولید داده‌های آموزشی در نقاط حفاری و با استفاده از مدل‌های یادگیری ماشین، ارتباطات آماری خطی یا غیرخطی میان داده‌های عمق (عیارهای طلای ثبت شده در حفاری‌ها) و سطح زمین (اطلاعات اکتشافی پیشگوی کانه‌زایی) استخراج شده و توابع طبقه‌بندی حاصل به داده‌های اکتشافی در مناطق فاقد حفاری اعمال می‌شوند تا الگوهای کانه‌زایی طلا در نواحی عمیق محدوده مطالعاتی حاصل شوند. نقشه‌های پتانسیل کانه‌زایی حاصل از مدل‌های یادگیری مختلف با یکدیگر تلفیق شده و الگوی اکتشافی نهایی را جهت تعریف اهداف اکتشافی جدید تولید می‌کنند. مدل‌سازی توزیع فضایی احتمالات کانه‌زایی و عدم قطعیت‌های وابسته به آن توانسته است بینش کاربردی کارآمدی جهت مدیریت و طراحی بهینه اکتشافات آتی در محدوده کال‌کافی به ارمغان آورد.

کلیدواژه‌ها