طراحی نرم‌افزاری نوین جهت کنترل هندسی در ساخت پل‌های بتنی صندوقه‌ای پیش‌ساخته به روش طره متعادل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هلدینگ تخصصی راه و شهرسازی، موسسه شهید رجائی، تهران.

2 هلدینگ تخصصی راه و شهرسازی، موسسه شهید رجائی

چکیده

عدم دسترسی به نرم‌افزارهای تجاری خارجی پایش هندسی صندوقه‌‌ها در پروژه‌های پل‌سازی و نبود برنامه رایانه‌ای مناسب جهت انجام پایش هندسی این قطعات در داخل کشور، طراحی و پیاده‌سازی یک برنامه با دقت مطلوب در کشور، از ضرورت بسیاری برخوردار است. همچنین، طراحی یک برنامه بومی جهت کنترل هندسی در ساخت پل‌های بتنی صندوقه‌ای پیشساخته به روش طره متعادل، با توجه به توسعه روش طره متعادل در پل‌سازی کشور، نقش بسیار مؤثری در ارتقای دقت و کاهش هزینه‌های مدل‌سازی پایش هندسی دارد. مهم‌ترین ارزش‌افزوده این طرح پیشنهادی، تولید یک نرم‌افزار بومی و عدم نیاز به خرید نرم‌افزارهای مشابه خارجی است. دستاورد این طرح تحقیقاتی در زمینه امکان‌پذیر کردن پایش هندسی صندوقه‌‌های پیش‌ساخته در کشور و برای پروژه‌های ساخت پل‌های بتنی صندوقه‌ای پیش‌ساخته به روش طره متعادل که در کشور موردتوجه است، مورد استفاده گسترده قرار می‌گیرد. همچنین، نتایج تجربی و نظری طرح‌شده در این پروژه منجر به دستیابی به دانش جامع‌تری در زمینه تصحیح هندسی صندوقه‌‌های پیش‌ساخته و کاهش قابل‌توجه خطاها و هزینه‌ها در فرآیند طراحی و ساخت خواهد شد. در این تحقیق، 2 روش بر اساس تبدیل سیستم مختصات جهانی و محلی مبتنی بر ماتریس کسینوس‌های هادی و تجزیه زاویه انحراف مسطحاتی و ارتفاعی به‌منظور محاسبه اعداد تنظیم صندوقه و مختصات جهانی پلیت‌ها، طراحی و پیاده‌سازی شده است. بر اساس نتایج، روش دوم نسبت به روش اول دارای بهبود حدود 20 درصد در آفست و بهبود 10 درصد در لاین برای چهار دهانه شامل 52 صندوقه، می‌باشد.

کلیدواژه‌ها