بهینه سازی ابعادی سازه های فضاکار با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری بهبودیافته TLBO

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجو دکتری رشته عمران دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی

چکیده

در انجام تمامی پروژهها زمان و هزینه جز اصلیترین مسائل در مدیریت پروژه به شمار میرود. بهبود هر یک از این دو مولفه میزان بازدهی پروژه را افزایش میدهد. در پروژههای عمرانی نیز صرفهجویی در زمان و هزینه از ضرورتهای اولیه مدیریت پروژه میباشد. امروزه استفاده از سازههای فضاکار به دلیل صرفه در زمان، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است و با توجه به اینکه این نوع سازهها توانایی اجرا در دهانه بلند را دارند، دارای کاربرد فراوانی میباشند. بنابراین بهینهسازی وزن در این سازهها میتواند توجیه پایهگذاری شده که روش TLBO اقتصادی پروژه را بهبود ببخشد. در این مقاله یک روش بهینهسازی فرا ابتکاری بر اساس الگوریتم انجام شده است و این روش روی چندین مسئله TLBO بهبود الگوریتم با استفاده از افزودن عملگر پیوند در فاز معلم الگوریتم بهینهسازی مختلف بنچمارک و یک مسئله واقعی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد که این روش نسبت به الگوریتم
پایه خود از لحاظ دقت همگرایی و سرعت همگرایی دارای کیفیت بالاتری است. پیادهسازی الگوریتم بهینهسازی بر روی مسئله واقعی نیز نشان میدهد که استفاده از الگوریتمهای فرا ابتکاری میتواند باعث کاهش قابل توجه هزینههای اجرایی سازههای فضاکار شود.

کلیدواژه‌ها