دوره و شماره: دوره 0، پیش شماره، زمستان 1397، صفحه 1-80 
3. ارزش افزوده فناوری چاه هوشمند

صفحه 15-18

محمدجواد جمالی؛ مصطفی فعلی


4. گام‌های اساسی جهت تبدیل شدن به یک شرکت اکتشاف و تولید

صفحه 19-28

سید مرتضی میرعباسی؛ محمدمهدی مصدق