اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عبدالرضا عابد

عمران مدیر مسئول

stccihu.ir

سردبیر

مهندس ابوالقاسم مظفری

- عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

پژوهشکده سازندگی خاتم الانبیاء
stcihu.ir
74189281

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد مردانی شهر بابک

-

stcihu.ir

دکتر محسن محسنی شکیب

دکترای هوافضا -

stccihu.ir
09124832675

دکتر فریدون خسروی

عمران دانشگاه جامع امام حسین(ع﴾

-sttttttcihu.ir

دکتر حمید خدادادی

عمران دانشگاه امام حسین( ع)

stcccihu.ir

دکتر صفا پیمان

-

pemangmail.com

دکتر مهدی خرقانی

مهندسی معدن عضو هیئت علمی پژوهشکده سازندگی خاتم الانبیاء(ص)

mehdikharghani.mgmail.com
74189281

دکتر حسین قربانی

- -

sttcihu.ir

دکتر امیر حصیرچی

- -

info.measejyahoo.com
-

دکتر مجید کیانی

- استادیار گروه عمران دانشگاه جامع امام حسین (ع)

kianiihu.ac.ir

مهندس سید حسن حسینی نیک

- -

sttttttttcihu.ir

مهندس علیرضا صادقیان فر

- -

sttccihu.ir

مهندس ابراهیم جمشیدی کهساری

- -

-
sttttttcihu.ir

مهندس احسان پیرولی

-

stttcihu.ir

کارشناس نشریه

دکتر محمدعلی طهماسبی

-

sttcihu.ir