ارزیابی عملکرد روش بدون شبکه در شبیه‌سازی عددی هجوم آب به درون تونل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

2 مشاور ساحل امید ایرانیان

3 کارشناس/ساحل امید ایرانیان

چکیده

این پژوهش درنظر دارد تا یک مدل بر پایه روش عددی بدون شبکه و الگوریتم DiffeRential Evolution Adaptive Metropolis (DREAM) را جهت انجام دادن فرآیند شبیه‌سازی- بهینه‌سازی هجوم آب به درون تونل ارائه دهد. همچنین، هدف دیگر این پژوهش مقایسه عملکرد روش‌های تحلیلی- تجربی و عددی جهت تخمین آب ورودی به تونل انتقال آب صفارود کرمان است. در این پژوهش، جهت تخمین هدایت هیدرولیکی یک چارچوب شبیه‌سازی- بهینه‌سازی به صورت توأمان پیاده‌سازی شد. در ساختار پیشنهادی ارتفاع سطح آب زیرزمینی بوسیله مدل عددی و مقادیر بهینه هدایت هیدرولیکی توسط الگوریتم تحلیل عدم‌قطعیت DREAM تعیین شد. پس از مشخص شدن مقادیر بهینه هدایت هیدرولیکی، مدل‌سازی ارتفاع سطح آب زیرزمینی و دبی هجوم آب ابتدا برای حالت ماندگار و سپس برای حالت غیرماندگار اجرا شد و مقادیر شبیه‌سازی شده با مقادیر مشاهداتی مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که مقدار شاخص RMSE برای مقایسه مقادیر شبیه‌سازی شده و اندازه‌گیری شده ارتفاع سطح آبدرحالت ماندگار و غیرماندگار به‌ترتیب 573/2 و متر 481/3 است. یافته‌های این پژوهش اثبات کرد که شرایط هیدروترمال به‌طور خاص مقادیر هدایت هیدرولیکی و نفوذپذیری را تحت تأثیر خود قرار داده است. مقدار شاخص ارزیابی NSE برای تونل شمالی و جنوبی به‌ترتیب 83/0 و 87/0 تعیین گردید. در نهایت نیز مشخص شد که مقادیر تخمین روش‌های تحلیلی-تجربی در مقایسه با مقادیر اندازه‌گیری شده و خروجی روش عددی بسیار کمتر است.

کلیدواژه‌ها