بررسی آزمایشگاهی مقاومت پسماند خمشی بتن حاوی الیاف ماکروسنتتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیر فنی شرکت نانونخ و گرانول سیرجان

چکیده

استفاده از بتن الیافی در کفسازی با قابلیت حذف میلگردهای حرارتی امروزه در دنیا رواج یافته است. بنابراین لازم است تا خواص عملکردی آن در بتن مورد ارزیابی قرار بگیرد و طرح مخلوط بتن الیافی مناسب با سطح انتظارات از هر پروژه ارائه شود. خواص مکانیکی بتن الیافی تحت تاثیر پارامترهای مختلفی نظیر نوع الیاف، مقدار مصرف الیاف، مشخصات ظاهری، فیزیکی و مکانیکی آن می‏باشد. اصلی ترین پارامتر مکانیکی در تعیین عملکرد بتن الیافی مقاومت خمشی پس از ترک خوردگی بتن الیافی است که در استانداردها و آیین نامه‏های طراحی به عنوان مقاومت پسماند بتن الیافی شناخته می‏شود. هدف از پژوهش انجام شده، بررسی اثر مقادیر مختلف الیاف ماکروسنتتیک بر مقاومت پسماند بتن می‏باشد. بدین منظور در مجموع هشت طرح مخلوط بتن الیافی با استفاده از الیاف ماکروسنتتیک به ترتیب با مقادیر 2، 4 و 6 کیلوگرم در هر مترمکعب بتن و نمونه شاهد بدون الیاف در دو رده بتن با مقاومت فشاری 25 و 35 مگاپاسکال طراحی شد. روش انجام آزمون مقاومت پسماند نیز بر اساس استاندارد ASTM-C1609 انجام شد. همچنین خواص بتن تازه و آزمایش مقاومت فشاری نیز بر روی نمونه‏های ساخته شده انجام شد. نتایج آزمایش نشان می‏دهد که استفاده از الیاف ماکروسنتتیک باعث قابلیت باربرداری نمونه‏های خمشی پس از ترک خوردگی می‏شود که مقدار آن تابع مقدار مصرف الیاف می‏باشد و با افزایش الیاف مقاومت پسماند افزایش می‏یابد. در آزمایش مقاومت فشاری نیز استفاده از الیاف در مقدار مقاومت فشاری تاثیر ندارد اما نوع شکست را از حالت ترد به حالت نرم تغییر می‏دهد.

کلیدواژه‌ها