دوره و شماره: دوره 1، شماره 4 - شماره پیاپی 2، اسفند 1399، صفحه 1-120 
تاثیر متقابل حفرات و سازه های زیرزمینی بر نشست سطح زمین

صفحه 27-33

محسن کریمی؛ محمد رضا عرب؛ مجید اسلامی؛ امید روشنی