دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 5، آذر 1400، صفحه 1-76 
ارائه الگوهای دانش‌بنیان نمودن بنگاه‌های بزرگ اقتصادی

صفحه 1-10

مهدی شفیعی قاسمی؛ موسی الرضا ابوچناری؛ سید رضا شاهچراغی