دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 6، اسفند 1400، صفحه 1-57 
ارائه الگویی برای توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی

صفحه 1-14

احسان ابراهیمی؛ علیرضا صادقیان فر؛ رضا موثقی صداقت


استفاده از مهندسی ارزش در انتخاب قوس با شعاع کم- تونل مکانیزه خط 3 قطار شهری مشهد

صفحه 41-48

سید رضا حسنی زاوه؛ حسن شایسته عظیمیان؛ حسین میرمحرابی؛ حسن شمسی فراشاه