دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 8، شهریور 1401، صفحه 1-80 
بررسی افزایش دوام ریپر در برخورد با بولدرهای سخت

صفحه 31-39

سید رضا حسنی زاوه؛ حسین میرمحرابی؛ غلامرضا معصومی؛ حسن شمسی فراشاه